scoop
Thuisadministratie: eerste hulp bij cijfers

Wat is het Thuisadministratie team?
Het Thuisadministratie team bestaat uit een groep vrijwilligers die u ondersteunen bij het opzetten en bijhouden van uw administratie. De hulp is erop gericht om u gedurende een bepaalde periode te leren zelfstandig uw administratie te beheren

Thuisadministratie is er voor u
Als u jonger bent dan 65 jaar en in staat bent om de administratie, na een tijd van begeleiding, weer zelf op orde te houden. Het is van belang dat u de Nederlandse taal spreekt en kunt lezen en schrijven. Begeleiding van de Thuisadministratie is tijdelijk en duurt maximaal een jaar. Bent u ouder dan 65 jaar, dan kan het Senioren Advies Team van Scoop u begeleiden bij uw administratie.

Wat doet de Thuisadministratie
Samen met de vrijwilliger leert u hoe u binnengekomen post moet verwerken en ordenen. U wordt begeleid in het doen van betalingen, het invullen van formulieren en het aanvragen van regelingen als subsidies, toeslagen en kwijtscheldingen. Samen wordt een bestedingsplan opgesteld en krijgt u tips op welke manier u zich aan dit plan kunt houden. Bij grote financiële problemen kunnen voorbereidingen worden getroffen voor aanvraag van schuldhulpverlening. Vrijwilligers kunnen u niet helpen bij het regelen van afbetalingen, het voeren van juridische procedures en het invullen van belastingaangiften

Kosten
Ondersteuning door een vrijwilliger van de Thuisadministratie is kosteloos. Onkosten die gemaakt moeten worden, zoals een map voor de administratie, kopieerkosten en verzendkosten, komen voor rekening van de hulpvrager.

Meer informatie:
www.scoopwelzijn.nl/thuisadministratie-info
thuisadministratie@scoopwelzijn.nl
06 – 19 43 90 05


SF02
SF Budgetcoach

Wat kunnen jullie bieden aan het Armoedepact?
Kennis van omgaan met financiën. Goede coachende kwaliteiten om mensen tot gedragsverandering komt. Lesgeven over omgaan met geld.

Wat doet jullie organisatie?
Ik coach mensen naar financiële zelfstandigheid.

Naam contactpersoon: Simone Freriksen
Contactgegevens: info@sf-budgetcoach.nl

 


lifecenter
Wie/wat:
LifeCenter wil hulp en hoop geven aan mensen in nood!

Een van de activiteiten van LifeCenter is LifeBudget.
LifeBudget werkt samen met SchuldHulpMaatjes Almelo om mensen te helpen die in financiële problemen zijn geraakt.

De vrijwilliger helpt mensen bij het op orde brengen van hun financiën en administratie. Hij/zij helpt bij het budgetteren, geeft ondersteuning in een traject van schuldsanering en biedt nazorg.

Bezoekadres:
Hofkampstraat 169
7607 NG Almelo

Meer informatie:
www.life-center.nl
www.life-center.nl/lifebudget
info@life-center.nl

 

 


schuldhulp-maatjes
Wie/wat:
SchuldHulpMaatje is een landelijk netwerk van lokale vrijwilligersorganisaties. De vrijwilligers van de lokale organisaties helpen mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Wij helpen iedereen die aanklopt voor hulp, ongeacht geloof, ras of levensovertuiging.Een SchuldHulpMaatje is een professioneel getrainde vrijwilliger en moet voor de training een Verklaring Omtrent het Gedrag overhandigen. Verder verleent een maatje zijn diensten gratis en doet zijn werk uit betrokkenheid met zijn medemens.

Het maatje helpt mensen bij het orde op brengen van hun administratie en financiën, maar hij neemt niet de plaats in van professionele hulpverlening van Sociale Diensten of bureaus voor schuldhulp. Wel biedt hij ondersteuning en daarbij kiest hij voor een structurele aanpak. Geen symptoombestrijding, maar hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn. Dat betekent dat een maatje niet alleen helpt om orde op zaken te stellen, maar ook leert hoe je een financieel gezond leven kunt leiden.

Meer informatie:
www.shmalmelo.nl
informatie@shmalmelo.nl

 


almelo-sociaal
Wie/wat:
Almelo Sociaal is een koepel van vrijwilligersorganisaties die de belangen behartigen van mensen in kwetsbare posities.

Waarom/voor wie:
Sinds vele jaren kunt u bij Almelo Sociaal terecht voor hulp en advies op het gebied van onder andere uitkeringen, re-integratie, Wmo, zorg, en problematiek van  ouderen. Ook mensen die een Wmo-voorziening (willen) aanvragen bij de gemeente of geherindiceerd worden, kunnen naar Almelo Sociaal voor onafhankelijke en gratis ondersteuning. Dat houdt in dat onze vrijwilligers samen met u in kaart brengen wat uw wensen en behoeften zijn met betrekking tot de Wmo. Ook kunnen zij u bijstaan tijdens het keukentafelgesprek met de gemeente. 

Bezoekadres:
Grotestraat 174, Almelo

Meer informatie:
www.almelosociaal.nl
0546 – 45 69 09
info@almelosociaal.nl

 

 


stadsbank
De Stadsbank Oost Nederland is er voor mensen met financiële vraagstukken of problemen. Daarvoor bieden wij diverse diensten aan; wij verstrekken leningen voor noodzakelijke goederen, wij helpen uw huishoudboekje op orde te krijgen, helpen u bij het oplossen van uw schulden en adviseren u. Voor deze en andere financiële vraagstukken of problemen kunt u contact met ons opnemen. Laat u informeren over de mogelijkheden van de Stadsbank.

Financiële problemen?
Neem het heft in eigen hand!

De Stadsbank helpt u met het oplossen van financiële problemen. Daarbij zet u zich actief in want u bent en blijft verantwoordelijk voor uw inkomsten en uitgaven. Als u hulp kunt gebruiken dan start dat met uw aanmelding bij de Stadsbank. De manier waarop u zich aanmeldt hangt af van de gemeente waar u woont. Bij ons werkgebied vindt u daar meer informatie over.

Bezoekadres: (vanaf 1 maart 2014)
Twentheplein-Plein 7
7607 GZ Almelo

Meer informatie:
www.stadsbankoostnederland.nl
Tel. 088 – 766 3666
Contact formulier

Klik hier om je aan te melden

 

 


MinusPlus is een adviesbureau met een brede expertise op het gebied van financiële begeleiding en schulddienstverlening. Wij zijn sinds 2000 actief in de schulddienstverlening en hebben bij diverse hulpverlenende instanties en gemeenten ervaring hebben opgedaan.
Sinds 2011 richt MinusPlus zich specifiek op het begeleiden van werkgevers waarvan medewerkers in een schuldenproblematiek zijn beland. Vertrouwen, openheid en inzicht in hun financiële situatie zijn belangrijke voorwaarden om tot goede oplossingen en resultaten te komen. Alleen samen met de werknemer kunnen de financiële problemen worden opgelost. Volledige medewerking is derhalve nodig.

Contact:
minusplus.nl
Business Center Utopia
Twentepoort Oost 61-26
7609 RG  Almelo

Mobiel 06 – 44 15 55 35
Mobiel 06 – 24 77 62 47
info@minusplus.nl


gemeente-almelo
Uitkeringen:
Welke uitkeringen zijn er, voor wie zijn ze bestemd, en onder welke voorwaarden? Gemeente Almelo wijst je de weg in uitkeringsland.
Meer informatie/aanvragen

Sociale regelingen voor kinderen
Heb je geen geld voor de sport of muziekles van je kinderen of voor kinderopvang.
Meer informatie/aanvragen

Meer vragen over:
werk, inkomen en uitkering?
Meer informatie/aanvragen

Bezoekadres:
Stadhuisplein 1, 7607 EK Almelo

Meer informatie:
www.almelo.nl
(0546) 54 11 11
gemeente@almelo.nl


FRICTIEFONDS
Het frictiefonds kan mensen in Almelo met acute financiële nood snel helpen als andere voorzieningen niet (tijdig) soelaas bieden. Een aanvraag moet altijd gedaan worden door een armoedepactpartner. (Een aanvraag kan dus niet door een belanghebbende zelf gedaan worden.) De aanvrager is verantwoordelijk voor het vooronderzoek naar de financiële situatie van de hulpvrager.

De aanvrager onderzoekt of de situatie met een eenmalige ingreep verbeterd kan worden en/ of er met een bijdrage uit het fonds een verslechtering van de situatie wordt voorkomen.

Twee leden van het budgetcluster beoordelen de aanvraag, vragen eventueel nadere informatie bij de indiener en wijzen de aanvraag toe of af. Tegen beslissingen van het fonds is geen beroep mogelijk.

Aanvragen kunnen ingediend worden bij: Budgetcluster@gmail.com

Hier kunnen ook de aanvraagformulieren en de werkwijze opgevraagd worden.