FRICTIEFONDS
Het frictiefonds kan mensen in Almelo met acute financiële nood snel helpen als andere voorzieningen niet (tijdig) soelaas bieden. Een aanvraag moet altijd gedaan worden door een armoedepactpartner. (Een aanvraag kan dus niet door een belanghebbende zelf gedaan worden.) De aanvrager is verantwoordelijk voor het vooronderzoek naar de financiële situatie van de hulpvrager.

De aanvrager onderzoekt of de situatie met een eenmalige ingreep verbeterd kan worden en/ of er met een bijdrage uit het fonds een verslechtering van de situatie wordt voorkomen.

Twee leden van het budgetcluster beoordelen de aanvraag, vragen eventueel nadere informatie bij de indiener en wijzen de aanvraag toe of af. Tegen beslissingen van het fonds is geen beroep mogelijk.

Aanvragen kunnen ingediend worden bij: Budgetcluster@gmail.com

Hier kunnen ook de aanvraagformulieren en de werkwijze opgevraagd worden.


Bekijk de verkorte presentaties betreffende de info-avond schuldhulp- en dienstverlening in de raadszaal van de gemeente Almelo:
Voorlichting rechtbank Overijssel
De FOUTE bewindvoerder


De Buurvrouw Almelo

Almelo 21-03-2016

Wat is de Buurvrouw?
Bij de Buurvrouw is er altijd plek aan tafel. Gezellig koffie drinken en met elkaar koken en eten.
Bij de Buurvrouw word je altijd gezien en gehoord.
Bij de Buurvrouw staan we voor elkaar klaar, we kunnen helpen met klusjes, tips geven, hulp bij het invullen van formulieren en allerlei andere dagelijkse dingen.
De Buurvrouw kent altijd wel iemand die je verder komt helpen….
De Buurvrouw is een partner die je verder kan en wil helpen!

Initiatiefnemers voor De Buurvrouw Almelo
De Buurvrouw Almelo wordt gedragen door de volgende partijen. Zij nemen het initiatief en staan open voor nieuwe mededragers:
> Stichting Voedselbank Almelo
> Leger des Heils, Bij Bosshardt
> Stichting Boodschappenmand Almelo
> Almelo doet mee
> RIBW groep Overijssel
> Beter Wonen

Contactadres: Marjolein Heijboer, Troelstralaan 1, 6704 VW Almelo


Inleiding

Armoede is een situatie die mensen kan overkomen door verschillende oorzaken. Het maakt dat mensen in die situatie dan soms geblokkeerd worden om hun talenten en mogelijkheden te benutten, dan wel het zorgt voor kopzorg (Hoe kom ik de week door? Hoe knoop ik alle eindjes aan elkaar?). Dat zijn belemmerende situaties voor mensen. Het maakt ook dat deze mensen dan minder aangesloten zijn op het maatschappelijk leven. Zij kunnen zich uitgesloten voelen, niet voelen meetellen. Dan is het fijn als er mensen zijn die je erkennen en die je willen verder helpen in jouw zoektocht naar verbetering van je situatie.
Armoede is in Almelo ook een concreet verschijnsel. Daar willen we niet voor weglopen, maar ook niet in berusten. We zien de realiteit onder ogen en zoeken naar wegen om met mensen in deze situaties in contact te komen, ze te ontmoeten en te laten ervaren dat ze mee tellen in Almelo, er toe doen. Daarnaast willen we via de ontmoeting hen steunen en adviseren in hun zoektocht naar verbetering van hun omstandigheden. Daartoe willen we betrokkenheid, coaching en preventie aanbieden. Dat kan in brede zin plaatsvinden, maar wel duidelijk gericht op versterking van de kracht van de mens zelf en verbetering van die concrete leefomstandigheden. Rondom de ontmoeting bieden we in wijken en buurten een schil van preventie en betrokkenheid. Dat gebeurt in wijken en buurten zelf, laagdrempelig en op maat. Projectdoel
Waar staan we voor bij ons concept van De Buurvrouw Almelo?
Mensen met een laag inkomen en/of mensen die vereenzamen te bereiken en samen te brengen in diverse buurthuizen, wijkgebouwen, trefpunten, en waar mogelijk is deze samen te laten werken. Belangrijk is dat niemand uitgesloten is, dus alle inwoners in een wijk of buurt welkom zijn.
Dit doen we door hen een gezonde maaltijd aan te bieden tegen een vrijwillige bijdrage.
Door mensen samen te laten koken en gezamenlijk te eten kunnen we verbindingen leggen, waardoor er mogelijk mooie contacten onderling worden gelegd en mensen versterkt verder kunnen bij het verbeteren van hun situatie.

Projectresultaat
Wat hebben we te bieden?
– Gezonde warme maaltijd.
– Laagdrempeligheid en nabijheid.
– Eenzaamheid verminderen.
– Bespreekbaar maken van problemen
– Mensen met elkaar verbinden, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen bij alledaagse zaken. Versterken van de preventieve schil in wijken en buurten.
– Belangstelling bevorderen naar je buurtgenoten. Nabijheid bevorderen.
– Betrokkenheid naar de medemens.

Doordat er laagdrempelige contacten ontstaan tijdens De Buurvrouw kan er makkelijker doorverwezen/verbonden worden naar de juiste professionele hulp die nodig is .
Uiteindelijk verwachten wij dat er door op deze wijze samen te werken meer huishoudens benaderd kunnen worden, er meer zicht ontstaat op feitelijke belemmeringen in het dagelijks leven van deze huishoudens. Ook verwachten we gerichtere interventies/verbindingen te kunnen leggen (meer maatwerk). Hierin zien we efficiencymogelijkheden voor de samenleving. Voor de professionele hulpverlening verwachten we meer situatiegerichte inzet te kunnen borgen. Wij zien daarin ook een preventie benadering.
Van idee naar realisatie: oriëntatie op de haalbaarheid

Vanuit onze voorbereiding zien we in de wijken en buurten een brede infrastructuur aanwezig van buurthuizen, wijkcentra e.d. waar keukenvoorzieningen aanwezig zijn. Daar kan goed een maaltijd bereid worden. Op sommige locaties zijn reeds kookinitiatieven aanwezig. We willen daar niet mee in concurrentie, we willen juist versterken. Dat kan door aan te sluiten of te zorgen dat er over meerdere dagen in de week, waaronder ook de weekenden, een plek is voor een gezonde maaltijd. Met Accres verkenden we de bereidheid om deze accommodaties in de stad te mogen benutten. Daartoe is bereidheid aangegeven en is een prijsaanbieding gedaan die wij betrokken hebben bij onze begroting. Wij waarderen de opstelling van Accres voor dit initiatief.
Vanuit de hulpverlening, Almelo doet mee, Boodschappenmand en Voedselbank weten we dat er in de wijken en buurten in de stad veel huishoudens zijn die het zelf onvoldoende redden. Daar bestaat ook de zorg over voldoende (gezonde) voeding en bestaat dreigende uitzichtloosheid voor de vraagstukken waar huishoudens mee worstelen. Zij zijn niet altijd voldoende in staat om de stap naar hulpverlening en begeleiding te maken. Met De Buurvrouw willen we die situaties verbinden en door een praktische invulling van een gezonde maaltijd de werelden van armoede bij huishoudens verbinden aan de wereld van de preventie, begeleiding en coaching. Bij die laatste zien we ruimte voor zowel de beroepsmatige als ook de vrijwilligers begeleiding en coaching. De achtergrond maakt niet uit, de verbinding en ontmoeting is de kracht waarmee nieuw perspectief kan worden geboden. Het samenbrengen, laten ontmoeten van de onderscheiden werelden geeft ruimte tot verbetering van de omstandigheden in de huishoudens in wijken en buurten.
We zien met name in de wijken De Riet, Nieuwstraatkwartier, Ossenkoppelerhoek, Josephbuurt indicaties voor onze doelgroep. We zien deze wijken dan ook vooral als delen in de stad waar we aan de slag kunnen. In onze oriëntatie willen we ons niet tot deze wijken alleen beperken.
Met het project van De Buurvrouw Almelo willen we vanuit de reeds aanwezige infrastructuur in de wijken en buurten werken aan een netwerk van ontmoetingsplaatsen waar huishoudens gezond kunnen eten en gelijktijdig via informele contacten verbinding naar preventie, coaching en begeleiding kan worden gelegd. Door publicaties en gerichte persoonlijk attendering/verwijzing naar De Buurvrouw Almelo door werkers in de wijken, buurten en hulpverlening willen we huishoudens De Buurvrouw Almelo leren kennen.
De Buurvrouw Almelo staat open voor iedereen uit de wijken en buurten van Almelo. Je bent welkom als je buren uit de Almelose samenleving wilt leren kennen. Je hoeft niet arm te zijn om je welkom te voelen bij De Buurvrouw!

Naar de uitvoering: aan de slag!
We staan als partijen achter dit concept, we willen ons eraan verbinden. We willen door feitelijk te gaan doen ook laten zien dat het kan werken. Ook is feitelijk te gaan doen een prima methode om nieuwe inzichten op te doen, om het na een pilot beter te gaan doen. Vanuit de voorbereiding van het concept is het idee geboren om te starten in de Kerkelanden. Eigenlijk zien we daar de randvoorwaarden al aanwezig om te starten met ons concept. Daarom de primeur van De Buurvrouw Almelo in deze wijk.
Vooralsnog willen we ons als gezamenlijke initiatiefgroep op dit concept richten. Er zijn op dit moment nog geen voornemens tot het vormen van een aparte organisatie/rechtspersoon. We werken op zakelijke grond samen, ten dienste van de deelnemers aan De Buurvrouw. Vanuit de initiatiefnemers is een contactadres gevormd en zal een projectbudget beheerd gevormd en beheerd worden. Voor het middelenbeheer de stichting Lions Club Almelo de Essen bereid gevonden. Tussen de deelnemende organisaties wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij het project vorm en inhoud te geven.

Pilot start bij ‘Bij Bosshardt’ wijk Kerkelanden
Start datum: januari 2016
We maken voor deze start een apart draaiboek. Dat draaiboek willen we in de praktijk testen en ontwikkelen tot een draaiboek voor de andere locaties waar De Buurvrouw Almelo aan de slag gaat. Ook benoemen we de wervingsmogelijkheden voor de bezoekers van De Buurvrouw.
Trekkers van de start in de Kerkelanden: Marjolein Heijboer.
Opzet: eenmaal per week een bijeenkomst (max. 50 personen), met concept van vrije gift. De ervaringen hier zijn dat voor een bedrag van € 3,- per persoon een gezonde maaltijd kan worden gerealiseerd. Op basis van die ervaringen is de begroting van De Buurvrouw gerealiseerd. We gaan er vanuit dat 50% van de deelnemers een vrije gift doet voor de maaltijd.

Randvoorwaarden
Om met het concept te starten in een wijk of buurt is het volgende nodig waarbij we willen voldoen aan de hygiëne en exploitatievoorwaarden:
Apparatuur: keuken inrichting naar richtlijnen HACCP, evenzo keuken gebruik
Vrijwilligers: vrijwilligers ter plekke beschikbaar op de locatie, mensen die meekomen eten kunnen ook als vrijwilliger ingezet worden.
HACCP: er dient te worden gewerkt naar deze maatstaven. Hiertoe wordt een werkplan opgesteld.
Brandveiligheid: gebruiksvergunning naleven i.v.m. bezoekersaantallen in de gezamenlijke ruimte, vluchtwegen vrijhouden, blusmiddelen, BHV deskundige.
Spelregels bezoekers: voor het ontvangen en begeleiden van de bezoekers hanteren we de volgende spelregels:
– Vrijwillige bijdrage voor de maaltijd. Hier wordt ook op gewezen.
– Samen de maaltijd bereiden, Samen afruimen en alles schoon achterlaten.
– Er op toe zien dat iedereen gewaardeerd wordt, en niemand buiten de boot valt.
– Vast aanspreekpunt per ontmoetingsplek (“een eigen gezicht”).

Elk buurthuis heeft zijn eigen huisregels. Natuurlijk snappen wij dat er in de meeste buurthuizen alcohol geschonken wordt. Het project De Buurvrouw zal zonder alcohol gaan draaien. Tijdens de drie uur dat de buurvrouw draait is er geen alcohol.
Er moet nog nagedacht worden over het aantal eetmomenten in de week en de dag in de week. Dit is van belang om de coaching die nodig is daarop af te stemmen. Wij staan voor om elke week per wijk een Buurvrouwontmoeting te organiseren.
Bij alle momenten van De Buurvrouw Almelo zal speelgelegenheid voor kinderen aanwezig zijn. Invulling met muziek e.d. als achtergrond is optioneel. Vooralsnog leggen wij de nadruk op de maaltijd, ontmoeting en coaching/begeleiding.

Uitbreidingsmogelijkheden
In deze notitie beschrijven we ons concept. Bij het opstellen ervan verkenden we ook al enkele uitbreidingsopties, mogelijkheden voor doorgroeien. We nemen die hieronder op om duidelijk te maken wat het perspectief kan zijn van De Buurvrouw Almelo.

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MDO): Bedrijven benaderen of zij vrijwilligers in kunnen zetten. Het concept leent zich prima voor de inzet als project voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Inmiddels is er reeds een aantal aanmeldingen van bedrijven/organisaties die zich willen inzetten om bij een activiteit van De Buurvrouw Almelo te komen koken.

Bedrijven benaderen als sponsoren: Vanuit het concept Bij Bosschardt is ervaren dat er lokale/regionale bedrijven zijn die de activiteiten willen sponsoren. Vanuit die feitelijke ervaring willen we dat verder uitbouwen. We willen een netwerk van sympathisanten gaan vormen van bedrijven die in materiële zin het initiatief willen ondersteunen.

Samenwerking met ROC van Twente: In het kader van de voedingscomponent in het concept zien we het ROC van Twente als een interessante partij om zich te verbinden. We zouden graag met hen spreken over kennisuitwisseling, procesbegeleiding, inzet van stagiaires/opleidelingen bij ons concept. Het initiatief hiertoe is genomen.

Moestuin ontwikkeling voedeselbank: in de stad zijn meerdere moestuin initiatieven aanwezig. Er zijn ook nog lege plekken in de stad of wijken waar nieuwe tuinen gerealiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld samen met scholen in de wijk zelf waar we actief willen zijn). Voor het initiatief zien we de moestuinen als een interessante partij om mee te verkennen hoe onze samenwerking eruit kan zien.

Stand van zaken
We zijn in januari 2016 van start gegaan, nadat we in de wijk geflyerd hadden zijn we begonnen met 2 deelnemers, de tweede maaltijd waren we met 28 personen. We zitten nu nog steeds na een aantal maaltijden rond dat aantal. De verwachting is nadat we nog meer bekendheid gaan krijgen en dat het aantal zal toenemen. We gaan de publiciteit opzoeken en zullen rekenen op mond op mond reclame.

Kortom we mogen al wel spreken van een succes.